Top
Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, het inhoud en de nakoming van alle overeenkomsten tussen de koper en Dastrading . Algemene (inkoop)voorwaarden van de koper zijn op deze overeenkomsten niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Dastrading ; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.
Artikel 2: Definities
In deze handelsvoorwaarden wordt onder koper verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan Dastrading opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden.
Artikel 3: Offertes en Aanbiedingen
a) De prijzen van alle producten van Dastrading zijn weergegeven in Euro’s inclusief 19 procent omzetbelasting (BTW.) en exclusief porto- en behandelingskosten, tenzij dit anders is vermeld.
b) De prijzen van goederen zijn onder voorbehoud van wijziging, om welke reden dan ook. c) Dastrading  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Artikel 4: Contract en Levering
a) De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
b) Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de leveringv van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Dastrading  derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
Artikel 5: Onderzoek
a) De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient hij Dastrading  daarvan binnen 5 (vijf) dagen schriftelijk in kennis te stellen. Na het verstrijken van deze termijn wordt de koper geacht de goederen te hebben aanvaard. b) Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dastrading de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Hierbij in acht genomen, de extra kosten ,die Dastrading heeft moeten maken.
b) Koper dient zich er voor aanschaf zelf van te verzekeren dat bovenstaande geen problemen kan/zal opleveren. Problemen veroorzaakt door het niet juist controleren van bovenstaande zijn voor rekening van koper en geven geen recht op terugname, omruil of restitutie.
Artikel 6: Aansprakelijkheid
a) Indien Dastrading aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
b) Dastrading is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dastrading is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
c) Indien Dastrading aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dastrading beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
d) De aansprakelijkheid van Dastrading is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
e) Dastrading  is niet aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door een door  Dastrading  verhandeld product dat op enigerlei wijze is aangepast zonder toestemming van Dastrading .
f) Dastrading  is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie.
Artikel 7: Garantie
a) Dastrading geeft gedurende een periode van twaalf maanden na aflevering garantie op het gehele product.
b) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet indien de gebreken het gevolg zijn van normaal te achten slijtage, verkeerde bediening of onoordeelkundige behandeling, gebruik in strijd met de door ons te geven voorschriften, onachtzaamheid, ongeval, het niet nakomen van de onderhoudsvoorschriften en normale onderhoudszorg, of wanneer het product is geopend, gerepareerd of gewijzigd zonder onze schriftelijke voorafgaande toestemming.
d) De accu`s vallen niet onder de genoemde garantieregeling in sub a), hierop wordt een garantie gegeven van zes maanden.
e) Garantie als genoemd in sub a) geldt niet als dit schriftelijk is overeengekomen.
f) Onze verplichtingen uit hoofde van de garantie als gegeven en sub a) strekken niet verder dan het kosteloos repareren of het kosteloos vervangen van een product of onderdeel daarvan; zulks ter keuze van ons en binnen een door ons te bepalen, redelijke termijn.
g) Transportkosten vallen in geen geval onder de garantie.
h) De Koper is verplicht op verzoek van Dastrading  de gelegenheid te geven, om naar aanleiding van haar beroep op de garantie, een onderzoek door een door Dastrading aan te wijzen deskundige te laten verrichten, bij gebreke waarvan het recht op garantie vervalt. De uitspraak van deze deskundige zal voor beide partijen bindend zijn. De kosten van bovenvermelde expertise zijn voor rekening van de wederpartij indien het door hem gedane beroep op garantie ongegrond  blijkt;  ingeval het beroep onterecht blijkt, zijn de kosten van de expertise voor onze rekening.
i) Garantie is niet overdraagbaar.
j) De garantieregeling,  zoals vermeld in dit artikel geldt tenzij schriftelijk anders met Dastrading  is overeengekomen.
Artikel 8: Betaling en Incassokosten
a) Betaling dient steeds te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum, op een door Dastrading  aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dastrading aangegeven.
b) Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
c) Dastrading  heeft het recht de door Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
d) De Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dastrading verschuldigde.
e) Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.